ရှေ့နေများအတွက်ဘရာဇီးနှင့်ပေါ်တူဂီ! အားလုံးရှေ့နေများကိုအွန်လိုင်း။


အရပ္ဖက္လူမႈအတြက္ဆင်းရဲ၏အခြင့္အေ-ဥပဒေရေးရာအချက်အလက်တက္ကသိုလ်


တိုင်းသူ၊အောက်ရောင်ဆိုပညတ်၊၊စည်းမျဉ်း၊ထုံးစံသို့မဟုတ်အသုံးပြုမှု၊မည်သည့်ပြည်နယ်သို့မဟုတ်နယ်မြေသို့မဟုတ်ကိုလံဘီယာ၏ခရိုင်၊ဘာသာရပ်များ၊သို့မဟုတ်အကြောင်းတရားများအဖြစ်ပြုလုပ်ရပါ၊မဆိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့မဟုတ်အခြားလူတစ်ဦး၏အတွင်းပိုင်ခွင့်မြို့ရိုးအပျက်၏မည်သည့်အခွင့်အရေး၊အခွင့်ထူးများ၊သို့မဟုတ်ကာကွယ်အားဖြင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေင့္ရွိတာဝန်ရှိသည်ပါတီမှဒဏ်ရာအတွက်အရေးယူမှာတရားဥပဒေနှင့်ကိုက်ညီမျှအတွက်၊သို့မဟုတ်အခြားသင့်လျော်သောအတွဲသည်ကြေး၊ လွဲတဲ့အတွက်မည်သည့်အရေးယူဆောင်ဆန့်ကျင်တဲ့တရားအရာရှိများအနေနဲ့ဆောင်ရွက်သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်မှုအတွက်သိမ်းယူထိုကဲ့သို့သောအရာရှိရဲ့တရားစွမ်းရည်၊တရားရုံးကယ်ဆယ်ရေးစခန်းရလိမ့်မည်မဟုတ်ခွင့်ပြုမထားတဲ့ ခဲ့ချိုးဖောက်သို့မဟုတ် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းမရခဲ့။ ၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဤအပိုင်းကို၊ဆိုသော်သက်ဆိုင်သီးသန့်အလံဘီယာ၏ခရိုင်ရမည်ဖြစ်စဉ်းစားခံရဖို့အစောင့်အလံဘီယာ၏ခရိုင်။ ၁၉၉၆ ရာက္ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ။ ၁၀၄-၃၁၇ ဖြည့်စွက်မီကာလမှာကုန်၏ပထမဦးဆုံးဝါကျ"ကလွဲအတွက်မည်သည့်အရေးယူဆောင်ဆန့်ကျင်တဲ့တရားအရာရှိတစ်ဦးလုပ်ရပ်သို့မဟုတ်ပျက်ကွက်မှုအတွက်သိမ်းယူထိုကဲ့သို့သောအရာရှိရဲ့တရားစွမ်းရည်၊တရားရုံးကယ်ဆယ်ရေးစခန်းရလိမ့်မည်မဟုတ်ခွင့်ပြုမထားတဲ့ ခဲ့ချိုးဖောက်သို့မဟုတ် ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းခဲ့သည်မရနိုင်"။ ၁၉၇၉ ရာက္ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ။ ၉၆-၁၇၀ ဖြည့်စွက်"သို့မဟုတ်ကျမ်းတွင်"ပြီးနောက်"ပိုင်နက်"၊နှင့်ပြဋ္ဌာန်းဆင်ရန်ပြုမူသောအမှုအသေးနှင့်သက်ဆိုင်တစ်ခုတည်းကိုသာအလံဘီယာ၏ခရိုင်။ ပြင်ဆင်ရေးအားဖြင့်အရက်ဆိုင်။ ။ ၉၆-၁၇၀ သက်ဆိုင်မှရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူမည်သည့်ဆင်းရဲ၏အခွင့်အရေး၊အခွင့်ထူးများ၊သို့မဟုတ်ကာကွယ်အားဖြင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်။ ၂၉၊ ၁၉၇၉၊ပုဒ်မသုံးခုအရက်ဆိုင်။ ။ ၉၆-၁၇၀၊ထွက်ထားအဖြစ်မှတ်ချက်အောက်ပိုင်း ၁၃၄၃၏ခေါင်းစဉ် ၂၈၊ႏွင့္တရားလုပ်ထုံးလုပ်နည်း။